Adatkezelési tájékoztató

Városliget Zrt. online jegyértékesítés

Hatályos: 2021. március 23.

I. Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

cégjegyzékszám: 01-10-047989; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 24819699-2-44;

honlap: www.jegy.ligetbudapest.hu


II. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Városliget Zrt., a Millennium Háza online jegyvásárlási felületének üzemeltetője, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban foglaltaknak, különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

A Városliget Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Városliget Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Városliget Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad a személyes adatok felvételének módjáról, céljáról és elveiről. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Városliget Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Városliget Zrt. Millennium Háza online jegyértékesítési felületére vonatkozó adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a www.jegy.ligetbudapest.hu weboldalon.

A Városliget Zrt. jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről a www.jegy.ligetbudapest.hu weboldalon ad tájékoztatást.


III. Az adatkezelés jogalapja

A Városliget Zrt. a személyes adatokat a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének megfelelően, átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, csak a legszükségesebb mértékben és ideig kezeli.

A Városliget Zrt. adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél szerződés teljesítése (szerződés teljesítése);
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Felhívjuk a Városliget Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


IV. Adatkezelés céljai

1. Személyes fiók regisztráció

Az adatkezelés célja:

Előzetes regisztráció után, jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak egyetlen alkalommal kell csak megadnia a személyes adatait a jegyértékesítő rendszerben elérhető szolgáltatások, termékek megrendelése, vásárlások, foglalások, rendezvényekre történő regisztráció során.

Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők. A weboldal személyes menüpontjában a Felhasználó szerkesztheti személyes és profilhoz kapcsolódó adatait, megtekintheti korábbi rendeléseit. A fiókban tárolt személyes adat kezelése szükségképpen profilalkotást is jelent.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: E-mail-cím, jelszó, valamint mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a vásárlás során vagy a fiókban megadott: Név, cím, számlázási cím, telefonos elérhetőség.
Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Városliget Zrt. mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációját nem törli.
2. Liget+ tagság létrehozása

Felhasználói fiók létrehozásával automatikusan aktív Liget+ Tagság jön létre, az ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

A Liget + Tagság az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosít:

 • Városliget területén található, a Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő illemhelyek használata QR-kód segítségével
 • a Városliget Zrt. területén a Városliget Zrt. által nyújtott látogatói wi-fi szolgáltatás használata
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: E-mail-cím, jelszó, a Liget+ tagsághoz kapcsolódó, az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokra jogosító QR kódok adatai. Wi-fi szolgáltatás igénybevétele esetén: mobileszköz azonosítója, eszköz típusa, csatlakozás ideje és helye, forgalmazott adatmennyiség mérete, web-forgalom (beleértve a felhasználói IP, a cél IP és a látogatott URL(ek) és használt szolgáltatás(ok). Liget+ tagoknak a Felhasználó Bankkártya adatok mentése funkció használata esetén: bankkártya utolsó 4 számjegye, lejárati dátum, kártyán szereplő név.
Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Városliget Zrt. mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációját nem törli. Wi-fi szolgáltatás igénybevétele esetén: a wifi kapcsolat megszakítását követően a tárolt adatok azonnal törlődnek.
3. A Városliget Zrt. által nyújtott szolgáltatások árusított termékek a Városliget Zrt. által nyújtott tagságok értékesítésével kapcsolatos adatkezelés 

3.1. Az adatkezelés célja:

Rendezvényeken, kiállításon történő részvételre jogosító online jegyvásárlási szolgáltatás nyújtásának biztosítása, úgy mint időpont foglalás, jegyvásárlás, a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (a rendezvénnyel. kiállítással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége az OTP Mobil Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési szolgáltatása segítségével, a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus számla kiállításának lehetősége a Számlázz.hu elektronikus számlakibocsátás szolgáltatása segítségével, felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
A kezelt adatok köre: E-mail-cím, előzetes regisztráció során megadott jelszó, vezeték- és keresztnév, kitöltés esetén telefonszám, számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, kuponkód, a szolgáltatás igénybevételére jogosító QR-kód adatai.
Az adatok törlésének határideje: Vásárlást követő 6 hónap.

3.2. Az adatkezelés célja:

Liget+Sport Tagsághoz kapcsolódó adatkezelés célja a felhasználó hitelesítése, beazonosítása, valamint a Liget+Sport tagsághoz tartozó szolgáltatások teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a tagsághoz kapcsolódó adminisztrációs díj fizetés lebonyolításának lehetősége az OTP Mobil Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési szolgáltatása segítségével, a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus számla kiállításának lehetősége a Számlázz.hu elektronikus számlakibocsátás szolgáltatása segítségével, felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont. az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.
A kezelt adatok köre: A regisztráció során kötelezően feltöltendő, a személyazonosításra alkalmas okmány képén található személyes adatok, vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, kitöltés esetén telefonszám, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, kuponkód, a regisztráció során létrejövő Liget+Sport tagsághoz kapcsolódó, az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokra jogosító QR-kód adatai. Liget+ tagoknak a Felhasználó Bankkártya adatok mentése funkció használata esetén: bankkártya utolsó 4 számjegye, lejárati dátum, kártyán szereplő név.
Az adatok törlésének határideje: Az ÁSZF-ben meghatározott tagsági viszony érvényességi idejének lejártát követő 5 munkanap.

3.3. Az adatkezelés célja:

Pedagógus Tagsághoz kapcsolódó adatkezelés célja a felhasználó hitelesítése, beazonosítása, valamint a Pedagógus tagsághoz tartozó szolgáltatások teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a tagsághoz kapcsolódó adminisztrációs díj fizetés lebonyolításának lehetősége az OTP Mobil Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési szolgáltatása segítségével, a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus számla kiállításának lehetősége a Számlázz.hu elektronikus számlakibocsátás szolgáltatása segítségével, felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont. az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.
A kezelt adatok köre: A regisztráció során kötelezően feltöltendő, a „pedagógus igazolvány” képén található személyes adatok, vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, kitöltés esetén telefonszám, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, kuponkód, a regisztráció során létrejövő Pedagógus tagsághoz kapcsolódó, az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokra jogosító QR-kód adatai.
Az adatok törlésének határideje: Az ÁSZF-ben meghatározott tagsági viszony érvényességi idejének lejártát követő 5 munkanap.

3.4. Az adatkezelés célja:

Múzeum Mélygarázs Lakossági parkolóbérlet vásárlásához kapcsolódó adatkezelés célja a felhasználó hitelesítése, beazonosítása, valamint a Múzeum Mélygarázs lakossági parkolóbérlet vásárlásához tartozó szolgáltatások teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a parkolóbérlet vásárlásához kapcsolódó díjfizetés lebonyolításának lehetősége az OTP Mobil Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési szolgáltatása segítségével, a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus számla kiállításának lehetősége a Számlázz.hu elektronikus számlakibocsátás szolgáltatása segítségével, felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont. az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. 
A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, kitöltés esetén telefonszámkapcsolódó gépjármű felségjele, rendszáma, a regisztráció során kötelezően feltöltendő érvényes kerületi várakozási engedély, zöld rendszámos gépkocsik esetében forgalmi engedély és lakcímkártya kizárólag lakcímet tartalmazó oldalának elektronikus (szkennelt, fotózott) verziója, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, kuponkód. Liget+ tagoknak a Felhasználó Bankkártya adatok mentése funkció használata esetén: bankkártya utolsó 4 számjegye, lejárati dátum, kártyán szereplő név.
Az adatok törlésének határideje: A Lakossági parkolóbérlet érvényességi idejének lejártát követő 5 munkanap.
4. Értesítő szolgáltatás

Az adatkezelés célja:

Az értesítő szolgáltatás lehetővé teszi a jegyvásárló számára, hogy a jegyvásárlással kapcsolatos technikai információkon túlmenően igénybe vehessen értesítő szolgáltatásokat, például: emlékeztető.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: E-mail, név, opcionálisan telefonszám.
Az adatok törlésének határideje: Vásárlást követő 6 hónap.
5. Számlázás

Az adatkezelés célja:

a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
A kezelt adatok köre: Név, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma.
Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.
6. Személyre szabott ajánlatok, profilalkotás

Az adatkezelés célja:

a profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns információkkal, illetve személyre szóló ajánlatokkal találkozzon.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: E-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk, a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP-cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok).
Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Városliget Zrt. mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációját nem törli vagy a profilalkotáshoz való hozzájárulását vissza nem vonja.
7. Elektronikus Hírlevél Feliratkozás

Az adatkezelés célja:               

Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Városliget Zrt. saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: Név, e-mail-cím, valamint a profilalkotás körében gyűjtött adatok.
Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Városliget Zrt. mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
8. Statisztikai Adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

9.Technikailag Rögzítésre Kerülő Adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP-cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

10. Web-analitikai mérések

A Google Tag Manager, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait a Városliget Zrt. kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

11. Egyéb Adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Városliget Zrt. a hatóságok (pl. bíróság, ügyészség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal) részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Városliget Zrt., mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Városliget Zrt.-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.

V. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Városliget Zrt. az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A számlázás technikai feltételeit biztosító Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b)

A hírlevéllel kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását hírlevél küldésével megbízott: Hubspot Ireland Ltd. (One Dockland Central, Guild Street, Dublin 1)

Az adatfeldolgozás során a személyes adatok harmadik országban (Amerikai Egyesült Államok) kerülnek továbbításra, a GDPR V. fejezete vonatkozó rendelkezéseinek maximális betartása mellett.

A vásárlás folyamatában részt vevő, a felhasználó által kiválasztott, fizetést bonyolító pénzintézet számára a Szolgáltató átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg.

A Városliget Zrt. a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

VI. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Városliget Zrt. informatikai rendszerei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Városliget Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Városliget Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Városliget Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Városliget Zrt. további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Városliget Zrt. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Városliget Zrt.t felelősség nem terheli.

VII. Az Értintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail-címen közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

A Városliget Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Városliget Zrt., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Városliget Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Városliget Zrt. elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A Városliget Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Városliget Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Városliget Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • -az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (adattovábbítás címzettjei)

Eljárási szabályok: A Városliget Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ha a Városliget Zrt. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Városliget Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Városliget Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Tájékoztatáshoz való jog: A Városliget Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog jelen Adatkezelési Tájékoztatóban található e-mail elérhetőségen keresztül gyakorolható (adatvedelem@ligetbudapest.hu).

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Városliget Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az Adatvédelmi tisztviselőt az adatvedelem@ligetbudapest.hu e-mail-címen.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

XI. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

 1. személyes adat: A Millennium Háza által biztosított szolgáltatások igénybevétele során azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító stb. alapján azonosítható;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 6. adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 13. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 14. felhasználó: az a természetes személy, aki a Városliget Zrt. honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;
 15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 16. nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;