Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések:

1.1 A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató rövidített neve: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-10-047989

Adószáma: 24819699-2-42

E-mail címe: info@millenniumhaza.hu

Honlapja: www.millenniumhaza.hu www.jegy.ligetbudapest.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +3613743173

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@millenniumhaza.hu

1.2 Panaszkezelés helye és elérhetőségei: +3613743173; kedd-péntek 9:00-17:00 között; info@millenniumhaza.hu; 1146, Budapest, Olof Palme sétány 1.

1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Millennium Háza épületében látogatható kiállításokra, valamint az ehhez kapcsolódó foglalkozásokra, programokra és egyéb eseményekre (a továbbiakban együttesen: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegy) értékesítésének, valamint a Városliget Zrt. által a Belépőjegyek értékesítésének elősegítésére létrehozott és üzemeltetett jegyértékesítő rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatának feltételeit, valamint a Városliget Zrt. és a Rendszert a Belépőjegy megvásárlására használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) jogokait és kötelezettségeit.

1.4 A Rendszert kizárólag 18. életévét betöltött személy használhatja.

1.5 A Rendezvény programja és leírása megtalálható a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon. A honlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető Belépőjegyekről, azok típusairól és azok vételáráról. A www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon a Vásárló regisztráció nélkül is megtekinthet minden adatot.

1.6 A Szolgáltatás keretében foglalásra nincs lehetőség, kivéve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodák és iskolák részére. Az óvodák és iskolák a foglalás menetéről a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon tájékozódhatnak.

1.7 A www.millenniumhaza.hu oldalról hyperlink vezet a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapra, ahol a Belépőjegy megvásárláshoz kapcsolódó információk és egyéb tájékoztatók találhatók.  

1.8 A Városliget Zrt. jogosult a Rendszer honlapjának karbantartása érdekében vagy biztonsági okból előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni.

2. Szerződés létrejötte

2.1 A Belépőjegy megvásárlására, a Rendezvény lebonyolítására és az online jegyvásárlási rendszer nyújtására vonatkozó szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Vásárló és a Városliget Zrt. között jön létre. 

2.2 A „Fizetés” gomb Vásárló általi megnyomásával 
(a) a Vásárló és a Városliget Zrt. között a Szerződés létrejön, valamint (b) a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Adatkezelési Szabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.3 A Szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Városliget Zrt. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. A Szerződést az ÁSZF, a Vásárló által megadott adatok, a Belépőjegyre vonatkozóan a Városliget Zrt. rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) és a Belépőjegy megvásárlásához kapcsolódó, a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon megtalálható információk és tájékoztatók alkotják.

2.4 A Szerződés a Belépőjegy érvényességi idejének végéig tartó, határozott időtartamra jön létre.

2.5 Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Városliget Zrt. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Városliget Zrt. a Vásárlót a változásoknak a www.jegy.ligetbudapest.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. 

2.6 A Felek közötti szerződés magyar vagy angol nyelven jön létre, a Rendszer magyar vagy angol változatának használatától függően. Angol nyelvű szerződés esetén az ÁSZF angol változatát kell alkalmazni.

3. A Vásárló adatai

3.1 A Belépőjegy megvásárlására a Vásárló adatainak megadását követően van lehetőség (de regisztráció nem szükséges). A Vásárló emellett a Rendszerben felhasználói fiókot is regisztrálhat. 

3.2 Felhasználói fiók regisztrációja során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – a felhasználói fiók törlésével – bármikor megtilthatja.

3.3 A Vásárló felelős a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónévért és jelszóért, az azok tárolásából vagy harmadik személynek történő átadásából eredő károkért, valamint a felhasználói fiókján keresztül lebonyolított bármilyen tevékenységért. A Vásárló az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles haladéktalanul értesíti a Városliget Zrt. ügyfélszolgálatát. 

3.4 A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Városliget Zrt. kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. 

3.5 A Városliget Zrt. a teljesítést és a számla kiállítását a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően köteles elvégezni. 

3.6 A Vásárlónak a Fizetés gomb megnyomásáig bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. 

3.7 A Városliget Zrt. jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni, hibás vagy valótlan adatok megadása esetén azokat törölni vagy a Vásárló megrendelését visszautasítani.

4. A Belépőjegy vételára

4.1 A Belépőjegyért a Vásárlónak ellenszolgáltatást kell fizetnie, ami magában foglalja a Belépőjegy bruttó vételárát (a továbbiakban: Vételár) és az esetlegesen felszámított kezelési költséget, valamint minden egyéb, a Vásárló által fizetendő költséget.  

4.2 A mindenkori Vételárra vonatkozó információkat és a Vételár kiegyenlítésére vonatkozó részletes szabályokat a www.jegy.ligetbudapest.hu honlap „jegyvásárlás menete” aloldala tartalmazza.

4.3 A Belépőjegyek Vételárának és a kezelési költség mértékének meghatározása a Városliget Zrt. hatáskörébe tartozik. A Városliget Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Belépőjegyek Vételárát és a kezelési költség mértékét bármikor megváltoztassa. Az változtatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. 

4.4 Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Városliget Zrt. szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt felszámított összeg. 

4.5 A Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója a vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, illetve adott esetben a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) használatának ellenértékeként díjat számíthat fel. A Városliget Zrt. emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

5. Az internetes jegyvásárlás menete

5.1 A jegyvásárlás menetére és a Belépőjegyek átvételére vonatkozó részletes tájékoztatást a www.jegy.ligetbudapest.hu honlap, „jegyvásárlás menete” aloldala tartalmazza.

5.2 A Belépőjegy megvásárlása során az ún. „Kosár” oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb Belépőjegyet kiválasztani. 

5.3 Az ún. Kosár oldal tartalmazza a kiválasztott Belépőjegyekért fizetendő ellenszolgáltatás teljes, magyar forintban kifejezett összegét, megjelölve a bruttó Vételárat és az esetleges kezelési költséget. Az ellenszolgáltatás itt feltüntetett összegén felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel. 

5.4 A Vásárló a Belépőjegy megvásárlásához szükséges adatait a „Kosár” oldalt követő ún. „Pénztár” oldalon adja meg. 

5.5 A Városliget Zrt. jogosult a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítani, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

5.6 Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Vásárló a Rendszer használatával, a vásárlási folyamat során azonnal köteles. A Vásárló az ellenszolgáltatás megfizetését és így Belépőjegy megvásárlását a „Pénztár” oldalon található „Fizetés” gombbal indíthatja. 

5.7 A fizetési módok részletes leírását a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapnak a „jegyvásárlás menete” aloldala, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik.

5.8 A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Városliget Zrt. nem vállal felelősséget.

5.9 Sikertelen fizetés esetén a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.10 A Belépőjegyet a Városliget Zrt. kizárólag elektronikusan kézbesíti, a Vásárló által megadott e-mail postafiókba. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

5.11 A Rendszerben történt fizetést követően az elektronikus Belépőjegy kézbesítése azonnal megtörténik, a Belépőjegy megvásárlására vonatkozó külön visszaigazolást a Rendszer nem küld. 

5.12 Amennyiben a Vásárló a sikeres vásárlást követően nem kapja meg az elektronikus Belépőjegyet, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot a Millennium Háza ügyfélszolgálatával. 

5.13 Az Belépőjegyen lévő számsor és vonalkód a beléptetéshez szükséges összes információt tartalmazza. 

5.14 Az elektronikus Belépőjegyet a Vásárló a saját vásárlói oldalán keresztül, illetőleg a Városliget Zrt. által küldött e-mailből PDF formátumban letöltheti és kinyomtathatja vagy erre alkalmas eszközön bemutathatja. A kinyomtatott Belépőjegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti számsor megfelelően olvasható. A kinyomtatott Belépőjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. 

5.15 A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor a Városliget Zrt. munkatársai ellenőrzik és érvénytelenítik. A Belépőjegy nem névre szóló, így az kizárólag annak első felmutatásakor jogosít belépésre, függetlenül attól, hogy a Belépőjegyet felmutató személy megegyezik-e a Vásárlóval. Minden további belépési kísérlet eredménytelen lesz, a Belépőjegy ismételt felmutatójától a belépés megtagadható. A belépés ilyen okból történő megtagadása miatt Városliget Zrt. kártérítésre nem kötelezhető.

5.16 Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (kedvezmények jegy, óvodai és iskolai csoportos jegy, tiszteletjegy stb.) A jogosultság meglétét a Városliget Zrt. a Belépőjegy vásárláskor nem, kizárólag annak a Rendezvény helyszínén történő felmutatásakor vizsgálja. A Városliget Zrt. jogosult megtagadni a belépést, ha a speciális Belépőjegy felmutatója a használatra való jogosultságát nem igazolja. A belépés ilyen okból történő megtagadása esetén a Belépőjegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

5.17 A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha az átruházásra vonatkozó tilalomról a Városliget Zrt. a vásárlást megelőzően tájékoztatta a Vásárlót. A Belépőjegy átruházása esetén a Belépőjegy új birtokosa a Belépőjegy átvételével a jelen ÁSZF-et elfogadja.

5.18 A vásárlás elektronikus bizonylatait, valamint a számlákat elektronikus formában a Városliget Zrt. a számlázási rendszerének saját fiókjában őrzi meg.

5.19 A Vásárló a vásárlást a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakíthatja. 

6. Elektronikus számlázásra vonatkozó rendelkezések

6.1 A Városliget Zrt. a vásárlásról elektronikus számlát bocsát ki és küld meg elektronikus formátumban a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. 

6.2 A Városliget Zrt. az elektronikus számlát a Vásárló által megadott adatok alapján automatikusan, elektronikus számla szolgáltató igénybevételével bocsátja ki. A Városliget Zrt. elektronikus számla szolgáltatója a számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.  

6.3 A Vásárló a „Fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az elektronikus számlát, illetve adatai átadását az elektronikus számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Vásárló jogosult egy alkalommal a számla módosítását kérni, ha
(a) még nem telt el 3 hónap az eredeti számla kibocsátásától, és(b) a módosított számla kibocsátására lehetőség van az eredeti számla kibocsátásának adóévében. 

7. Helyszíni jegyvásárlás

7.1 A Belépőjegyek megvásárlására a Rendezvény helyszínén is lehetőség van. A helyszíni jegyvásárlás is a Rendszeren keresztül történik akként, hogy a vásárlási folyamatot a Vásárló helyett a Városliget Zrt. munkatársa végzi. 

7.2 Helyszíni jegyvásárlás esetén a Szerződés a Belépőjegyért járó ellenszolgáltatás megfizetésének időpontjában jön létre. 

7.3 A helyszíni jegyvásárlás esetén a készpénzzel történő fizetés mellett ugyanazok a fizetési módok fogadhatók el, mint az online jegyvásárlás során. A fizetési módokat a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapján, a jegyvásárlás menete aloldalon található tájékoztató tartalmazza. Készpénzzel történő fizetés kizárólag Magyarország hivatalos pénznemében, forintban történhet. 

7.4 Helyszíni jegyvásárlás esetén is lehetőség van ÁFÁ-s számla igénylésére, amennyiben ezen igényéről a Vásárló előzetesen tájékoztatta a Városliget Zrt. jegyértékesítést végző munkatársát. 

7.5 Helyszíni jegyvásárlás esetén a létrejövő Szerződés nyelvét a Vásárló választása határozza meg. A Vásárló választásával elismeri, hogy a Szerződés választott nyelvét ismeri.

8. Felelősség

8.1 A Szerződés megszegése esetén a Városliget Zrt. kizárólag az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért felelős. A súlyos gondatlansággal okozott felelősség mértéke nem haladhatja meg a Belépőjegyekért a Vásárló által fizetett összeget. 

8.2 A Városliget Zrt nem felelős a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, a Szolgáltatáshoz való folyamatos vagy hibamentes hozzáférésért, amennyiben a hibát vagy zavart az internet a Városliget Zrt.-nek nem felróható hibája okozza.

8.3 A Városliget Zrt. nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján a nem a Városliget Zrt. által szervezett Rendezvényekhez kapcsolódóan megjelenő, a Rendezvény szervezője által átadott vagy megjelentetett információkért.  

8.4 A Városliget Zrt. nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

8.5 A Városliget Zrt. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8.6 A Rendezvény az előzetes tájékoztatásnak megfelelő lebonyolítása a Városliget Zrt. kötelezettsége abban az esetben is, ha a Rendezvény szervezője a Városliget Zrt.-től eltérő személy. 

8.7 A Városliget Zrt. a Vásárló által a Rendszer honlapjának használatával kapcsolatban közölt megjegyzések, észrevételek, javaslatok tartalmáért felelősséget nem vállal, azok a Városliget Zrt. véleményét nem tükrözik.

8.8 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Városliget Zrt. hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. A Rendezvényre történő belépésre vonatkozó szabályok

9.1 Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy az azon feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját. 

9.2 A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű.

9.3 A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Városliget Zrt. a Rendezvény látogatóinak magatartásáért felelősséget nem vállal. 

9.4 Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9.5 A  Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói, így a Vásárló is rögzítésre kerülhetnek. A Rendezvény látogatója ebből fakadóan a Városliget Zrt. felé semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.

9.6 A Vásárló a vásárlással elfogadja a Millennium Háza Látogatói szabályzatát és köteles azt a Rendezvény látogatásának idején betartani. A Látogatói szabályzat www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon érhető el.

9.7 A Szerződést, a Rendezvény, illetve a Millennium Háza Látogatói szabályzatát, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek, illetve a Városliget Zrt. munkavállalói utasításait megszegő látogatót a Városliget Zrt. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Városliget Zrt. kártérítésre nem kötelezhető.

10. Jegy visszaváltása

10.1 A Rendezvény elmaradása esetén a Városliget Zrt. gondoskodik a Belépőjegyek visszaváltásáról. A Rendezvény elmaradásán kívüli esetben a Belépőjegyek nem válthatók vissza. 

10.2 A Városliget Zrt. jogosult meghatározni a Belépőjegyek visszaváltásának módját, helyszínét, határidejét. A Városliget Zrt. köteles a Belépőjegy visszaváltására vonatkozó információkat a Rendezvény tervezett időpontját követően haladéktalanul közzétenni www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon. 

10.3 A Belépőjegy visszaváltásra a Városliget Zrt. által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított 30 napos határidőn belül, az eredeti Belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. 

10.4 A Belépőjegyért fizetett Vételáron és az esetlegesen felszámított kezelési költségen felül a Városliget Zrt. nem köteles kár vagy költség megtérítésére. A Belépőjegy megvásárlása során esetlegesen igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatásokat a Városliget Zrt. a Rendezvény elmaradásától függetlenül teljesítette-e.  

11. Fogyasztó elállási joga

11.1 A Vásárló a Szerződés 2.2 pontja szerinti létrejöttét követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján fennálló elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Belépőjegy egy adott időpontra (napra) szól.

11.2 A Városliget Zrt. a Vásárlóval szemben a Vásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt felmerült ésszerű költségeit nem érvényesíti.

12. Adatkezelés

12.1 A Városliget Zrt. a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a Rendszer internetes felületének láblécében.

12.2 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtása keretében a Városliget Zrt. adatkezelő által a www.jegy.ligetbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A Városliget Zrt. mint adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Vásárló neve
  • Vásárló e-mail címe
  • Vásárló telefonszáma
  • Vásárló számlázási címe
  • Megvásárolt Belépőjegyek adatai, megnevezése, SKU azonosítója, ára

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

12.3 A Rendszer adattartalmát a Városliget Zrt. RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A megjelenő adatokat a Városliget Zrt. MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz a Városliget Zrt. processzorba épített hardveres támogatást használ.

12.4 Amennyiben a Rendezvényt nem a Városliget Zrt. szervezi, a Belépőjegy megvásárlásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Városliget Zrt. a Vásárló adatait továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott Rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a Rendezvény szervezője a Vásárlót a Rendezvénnyel kapcsolatos bármely fontos körülményről közvetlenül tájékoztathassa.

12.5 A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Városliget Zrt. az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Városliget Zrt.-t felelősség nem terheli.

13. Védjegyek és szerzői jogok

13.1 A Rendszer honlapján megjelenő védjegyek a Városliget Zrt., illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket a Városliget Zrt., illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

13.2 A Rendszer honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Városliget Zrt.-t, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és más dokumentumokat a Városliget Zrt., illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

13.3 A Vásárló által a Rendszer honlapjának használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon a Városliget Zrt. ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.  

14. Panaszkezelés, illetékes fogyasztóvédelmi szervek

14.1 A Városliget Zrt. minden munkanapon 9:00-tól 17:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely a +3613743173 telefonszámon, illetve az info@millenniumhaza.hu e-mail címen áll a Vásárlók rendelkezésére.

14.2 A Városliget Zrt. székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF 1.1 pontjában található.

14.3 A Vásárló a Városliget Zrt.-nek Szolgáltatással kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Városliget Zrt.-vel. A Városliget Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Városliget Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

14.4 Az írásbeli panaszt a Városliget Zrt. a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Városliget Zrt. indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Városliget Zrt. köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Városliget Zrt. székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

14.5 A Városliget Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

14.6 A Vásárlók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak, a következő honlapon található elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

14.7 A Városliget Zrt. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: 06 (1) 488 21 31. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (természetes személy Vásárló) és a vállalkozás (Városliget Zrt.) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. 

15. Záró rendelkezések

15.1 A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. 

15.2 A Városliget Zrt. a Szolgáltatás nyújtása során jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a Szolgáltatást maga nyújtotta volna.

15.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényikönyvről szóló 2013. V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadóak.